Objektif IADA KETARA

Objektif

 1. Mempertingkatkan penghasilan padi kepada 7 mtan/ha dalam tempoh RMK 10.
 2. Mempertingkatkan pendapatan keluarga pesawah kepada RM2,000.00 sebulan.
 3. Membimbing dan melahirkan 10 orang usahawan tani setahun dalam pelbagai bidang  pertanian.
 4. Memajukan dan membimbing 20 pengusaha Industri Asas Tani  kearah meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

Fungsi

 1. Memperkukuh dan memperkemaskan perkhidmatan pengembangan dengan pembangunan sumber manusia  melalui aspek pengetahuan, kemahiran serta perubahan sikap.
 2. Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan infrastruktur asas ladang.
 3. Memberi tumpuan utama kepada program peningkatan hasil padi ke arah 10 tan/ha.
 4. Menggalakkan perusahaan tanaman padi dijalankan secara pusat berorientasikan bisnes.
 5. Menggalakkan pengwujudan lebih ramai usahawan tani yang mengusahakan tanaman padi melebihi 4 ha seorang.
 6. Mengoptimakan penggunaan sumber-sumber yang ada.
 7. Memajukan aktiviti insudtri asas tani sebagai sebahagian dari ‘exit programmed’.
 8. Mewujudkan & memperluaskan ruang-ruang pemasaran khususnya bagi produk industri asas tani.

Skop

 1. Bagi pembangunan tanaman, tanaman utama yang akan dimajukan adalah padi serta aktiviti hiliran yang merangkumi :
  1. Program pembangunan fizikal melibatkan pembangunan sumber air dan infrastruktur.
  2. Program pembangunan tanaman.
  3. Program pembangunan manusia.

The plan will ensure that all prior considerations are captured because anyone that is left https://justdomyhomework.com/ behind will entail double costs to get it done.
'