Maklumat Asas

PENDUDUK
Jumlah Pesawah                                                  : 2,667

LUAS KAWASAN

Daerah Besut                                                        : 122,831 ha
Daerah Setiu                                                         : 139,905 ha
Jumlah                                                                    : 258,736 ha

Kawasan Pertanian                                            : 58,000 ha
Kawasan Padi                                                       : 12,000 ha
Kawasan Fizikal Jelapang Padi KETARA  : 4876 ha
Pasel Kawasan Padi KETARA                        : 4876 ha

Maklumat Asas/

You will not leave anything behind because they are always staring at you in a https://justdomyhomework.com/ written form.
'